Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Декларация за информирано съгласие

 

С оглед на това, че желая да участвам в дейностите и заниманията, предоставени и организирани от Маин ООД, ЕИК 148085278, със седалище и адрес на управление: Варна, ул.”Котел” 15, находящи се в търговския обект ДЦ Двата Делфина, включващ басейн и спа център, детски център, фитнес зала  с адрес: Варна, ул. “Д-р Николай Коларов” 3,

 

Аз, долуподписаният/ат, потвърждавам, задължавам се и се съгласявам от мое име/ от името на моето дете, че:

1.      Прочетох и разбрах напълно Правилата за безопасност в “Двата Делфина” (обясних по разбираем начин на моето дете Правилата за безопасност в “Двата Делфина”) и се съгласявам да ги спазвам (моето дете да ги спазва), при участие в Дейностите.

2.      Потвърждавам, че аз (моето дете) ще спазва/м всички допълнителни инструкции, предоставени от ДЦ “Двата Делфина”  и/или неговите служители във всеки един момент преди и по време на Дейностите.

3.      Разбирам, че моето участие (участието на моето дете) в Дейностите включва известни и неизвестни рискове, които могат да доведат до физически или емоционални наранявания, парализа, смърт или вреда върху участника или трети лица и върху имущество. Разбирам, че въпреки наличието на определени правила, оборудване и личната дисциплина, които могат да намалят този риск, рискът от смърт или сериозно нараняване съществува.

4.      Потвърждавам, че аз (моето дете) не страда/м от заболявания и травми, че аз  (моето дете, доколкото е приложимо)  не съм/е бременна, че аз (моето дете) няма/м заболяване, което може да повлияе на безопасното участие в Дейностите или което може да увеличи риска от нараняване, включително и на други лица. Потвърждавам, че аз (моето дете) съм/е в достатъчно добра физическа форма, за да мога/може да участва/м в Дейностите.

5.      Потвърждавам и се съгласявам, че нося отговорност за моите действия (действията на моето дете) съгласно Правилата за безопасност в ДЦ “Двата Делфина”, с цел да се осигури максимална безопасност на мен (моето дете) и безопасност на хората около мен (моето дете), докато участва/м в Дейностите. Потвърждавам и приемам, че Дейностите могат да бъдат предприети без пряко наблюдение от “Двата Делфина” и/или техните служители. Ако забележа каквито и да е необичайни и/или съществени опасности по време на моето участие (участието на моето дете) в Дейностите, аз ще прекратя моето участие (участието на моето дете) незабавно и ще насочва вниманието на най-близкия служител на “Двата Делфина” към тези опасности.

6.      Разбирам и се съгласявам, че Дейностите, осигурени от ДЦ “Двата Делфина”  изискват разумно ниво на физическа форма и умения. Потвърждавам, че аз (моето дете) ще осъществява/м единствено Дейностите, които отговарят на моето (на моето дете) ниво на умения и които мога (моето дете може) да контролира/м по всяко време.

7.      Потвърждавам, че напълно разбирам рисковете (както известните, така и неизвестните) от участието в Дейностите. Свободно поемам и приемам всички подобни рискове. Поемам пълно задължение, отговорност и риск за моето участие (участието на моето дете) (освен до степента, до която на ДЦ “Двата Делфина” не е позволено по закон да изключат тази отговорност). В допълнение потвърждавам, че моето участие (участието на моето дете) в Дейностите е доброволно.

8.      Съгласен/на съм да бъде оказана първа помощ и/или друго животоспасяващо медицинско лечение от ДЦ “Двата Делфина” и/или техните служители в случай на нараняване или заболяване на мен (моето дете). Съгласен/на съм да освободя ДЦ “Двата Делфина” и техните служители от всякаква отговорност или претенции в резултат от това лечение до пълната степен, позволена от закона.

9.      Потвърждавам, че ДЦ “Двата Делфина” не носи и няма да носи отговорност за каквито и да е наранявания, вреди и/или загуба на лице или имущество, претърпени от мен (моето дете) във връзка с и/или произтичащи от моето участие (участието на моето дете) в Дейностите, включително за инциденти, които са настъпили в резултат от неспазването от моя страна (от страна на моето дете) на Правилата за безопасност в ДЦ “Двата Делфина”, освен ако подобно нараняване, вреда и/или загуба е в резултат от умишлени действия или груба небрежност на ДЦ “Двата Делфина” или техен служител и/или представител.

10.   Съгласен/на съм да обезщетя изцяло ДЦ “Двата Делфина” срещу загуба, задължение, разход, иск и/или вреди, претърпени от тях, които възникват в резултат от моето участие (участието на моето дете) в Дейностите.

11.    Потвърждавам и се съгласявам, че  заснетите  от мен  (моето дете), с позволението на ДЦ “Двата Делфина”, снимки и видеа на близки и/или приятели, по време на участието в Дейностите, ще бъдат използвани единствено за частни, нетърговски цели, но не и за каквито и да е други цели.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.   С подписване (потвърждаване) на настоящата Декларация, се съгласявам Маин ООД, неговите свързани лица и/или подизпълнители да обработват и съхраняват личните ми данни / личните данни на моето дете (име, фамилия, дата на раждане, имейл, мобилен телефон) с цел администриране на резервациите и регистрацията за участие в Дейностите, в това число изпращане на документи и допълнителна информация във връзка с участието ми (участието на моето дете) в Дейностите и осъществяване на други права и задължения с оглед участието ми (участието на моето дете) в Дейностите, за срок от 12 месеца от датата на подписване на Декларацията.  Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си чрез писмено уведомление в свободен текст до Маин ООД, да поискам информация за обработването на данните в разумни граници, да прочета повече за обработването на данните и правата ми в Политиката за поверителност, както и да потърся съдействие от Маин ООД на  имейл info@dvatadelfina.com

Прочетох тази Декларация за информирано съгласие, напълно разбирам нейните условия и ги приемам свободно и доброволно, без каквато и да е принуда спрямо мен (моето дете).            

Тази Декларация е валидна за срок от 12 месеца от датата на нейното подписване и ще се прилага към всички посещения в рамките на този срок. Преди изтичане срока на подписаната декларация, се съгласявам, че  Маин ООД може да се свърже с мен, за да се подпише нова декларация.

При промяна в заявените обстоятелствата по време на действие на Декларацията (включително, но без ограничения, промени, свързани със здравословното състояние на мен или на моето дете), се задължавам да уведомя ДЦ “Двата Делфина” непосредствено преди моето участие (участието на моето дете) в Дейностите и да подпиша нова Декларация.        

[Като отбележите всяка от кутийките по-долу и натиснете „ЗАПАЗИ“, Вие се съгласявате: (i) да бъдете обвързани от условията на Декларацията за информирано съгласие, в това число съгласието Ви за обработване на лични данни и потвърждавате верността на декларираните обстоятелства, независимо дали от Ваше име или като родител/ настойник на малолетен участник; (ii) Вие (Вашето дете) да бъде заснето по време на участието в Дейностите.]   

□ ОТБЕЛЕЖЕТЕ - Прочетох „Декларация за информирано съгласие“ (включително Правилата за безопасност) и приемам нейните условия за себе си и горепосоченото малолетно лице. Потвърждавам верността на декларираните обстоятелства.

Съгласие за снимки/ видео

□  ОТБЕЛЕЖЕТЕ -  Съгласен/ на съм аз (моето дете) да бъда/ бъде фотографиран/о и записван/о по време на участието в Дейностите, като  в последствие снимките/ видеата (“Записи“) се използват за рекламни и/или маркетингови цели, в частност да бъдат публикувани на уебсайта на ДЦ “Двата Делфина” Потвърждавам, че настоящото съгласие включва неограничено право на ДЦ “Двата Делфина” върху авторските права върху Записите и възможността да използва, модифицира, възпроизвежда или излъчва снимките, както счита за подходящо, без каквато и да е компенсация за мен или без да се изисква допълнително одобрение за това ползване, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. Известно ми е, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, да поискам информация за обработването на данните, както и да потърся съдействие от Маин ООД на  имейл info@dvatadelfina.com, без да бъда лишен/а от правото да участвам (моето дете да участва) в Дейностите.